Navigácia

Obsah

Predsedovia štyroch regionálnych združení miest a obcí sa obrátili listom na predsedu ZMOS ohľadne situácie v boji s pandémiou COVID19... 

List predsedov ZMO predsedovi ZMOS (115.92 kB)


Prieskum ZMOS 


Názor obyvateľov na pomoc od štátu a samospráv počas COVID-19 (1.05 MB)

 Snem Združenia miest a obcí Žitného ostrova

POZVÁNKA

 

      Vážená pani primátorka, pán primátor                                      vážená pani starostka, pán starosta

 

pozývam Vás na zasadnutie snemu ZMOŽO,  ktoré sa bude konať

27. marca 2017 (utorok) o 10.00 hodine

v zasadačke mestského  úradu v Dunajskej Strede.

 

PROGRAM:

 

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie

3.     Prezentácia produktov a služieb pre samosprávy

4.     Správa o činnosti za rok 2017

5.     Správa o hospodárení združenia v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6.     Programové zameranie činnosti ZMOŽO v roku 2018

7.     Príprava účasti delegátov na 29. sneme ZMOS v dňoch 23. a 24. mája 2018

8.     Rôzne

9.     Záver

S pozdravom                                                     

 

Ing. Oskar Bereczk v.r.

                                                                                                    predseda ZMOŽO

Správy