Navigácia

Obsah

    

ŠFRB prezentácia 11.5.2023 (63.05 MB)

Aktuálne nástroje aktívnych opatrení na trhu práce I.(475.52 kB)

Prehľad nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti Mgr. Seňan I. (475.52 kB)

Informácia o činnosti ZSVS v našom regióne I. - p. Gódány Ladislav (200.73 kB)

Informácia o činnosti ZSVS v našom regióne II. - p. Gódány Ladislav (176.82 kB)

RDVEGTC prezentácia Ing. Vasi Emma (2.9 MB)

ORK s.r.o. prezentácia - p.Proksa (3.71 MB) 

GRANDE poisťovňa - prezentácia 11.5.2023 (2.98 MB) 

 

Združenie miest a obcí Žitného ostrova, 929 01 Dunajská Streda

                                        Csallóközi Városok és Falvak Társulása, 929 01 Dunaszerdahely

                                     

 

Pozvánka - M e g h í v ó

 

 

Vážená pani starostka, Vážený pán starosta,

Touto cestou Vás pozývam na Informačno - metodický deň Združenia miest a obcí Žitného ostrova, ktorý sa bude konať

 

Tisztelt polgármester asszony,  Tisztelt polgármester úr,

Tisztelettel meghívom Önt  a Csallóközi Városok és Falvak társulásának Információs és módszertani napjára, amelyet

 

Dňa 11. mája 2023 (štvrtok) o 9,30 hod. v kultúrnom dome v obci Štvrtok na Ostrove.

2023. május 11.-én (csütörtökön) 9,30 órai kezdettel tartunk a Csallóközcsütörtöki kultúrházban.

 

Program je nasledovný:

Napirendi pontok:

 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. Privítací príhovor – Üdvözlő beszéd (predseda združenia – a társulás elnöke, Mgr. Balódi Ladislav)
 3. Informácia o priebehu odovzdania a prebratia predsedníckeho postu ZMOŽO – Tájékoztatás a CsVFT elnöki pozíció átadásáról és átvételéről – (Správu podá Mgr. Zuzana Bónová – členka kontrolnej komisie, Az ellenőrző bizottságja tagja Mgr. Bóna Zsuzsanna jelentése)
 4. Informácia o zasadnutí ZMOS – A Szlovákiai Városok és Falvak Társulának üléséről szóló beszámoló (Informuje – tájékoztat: Mgr, Őry Péter, Ing. Rabay Anikó)
 5. Aktuality v oblasti verejného obstarávania – Aktualitások a közbeszerzések területén
 6. Informácia o činnosti ZSVS v našom regióne – Tájékoztató a Nyugat Szlovákia vízművek régiónkban való tevékenységéről (Informáciu podá – Tájékoztat: Gódány László)
 7. Aktuálne nástroje aktívnych opatrení na trhu práce realizované cez UPSVR – Az aktív munkaerő-piaci intézkedések jelenlegi eszközei ( Informuje – tájékoztat: Mgr. Ivan Seňan)
 8. Možnosti využitia podpôr zo ŠFRB  – Az Állami lakásfejleszétsi alap által nyújtott  támogatások lehetőségei (Prehľad prekladá- tájékoztat: Ing. Tomáš Lamprecht GR ŠFRB)
 9. Možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie pre samosprávy – Az önkormányzatok lehetőségei az alternatív energia források kihasználására
 10. Správa Ing. Emy Vasiovej, riaditeľky  EZÚS RDV o možnostiach municipality v rámci výziev INTERREG – Ing. Vasi Ema EZÚS RDV igazgatónőjének tájékoztatója az önkormányzatok lehetőségeiről az INTERREG pályázatokon belül
 11. Predstavenie inštitúcie  - Nemzeti névtér bemutatása – előad Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója
 12. Rôzne - Egyéb
 13. Záver - Zárszó

 

 

S pozdravom

Üdvözlettel

 

 

Mgr. Balódi Ladislav

   Predseda – Elnök

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 3. mája 2023

Dunaszerdahely, 2023. május 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Oskar Bereczk

predseda

Združenie miest a obcí Žitného Ostrova

Galantská cesta 4, 929 01  Dunajská Streda

 

 

                                                                                               Dunajská Streda 14.02.2023

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

            Vážený pán primátor

            vážená pani starostka, pán starosta

 

pozývam Vás na zasadnutie snemu ZMOŽO,  ktoré sa bude konať

28. februára 2023 (utorok) o 9.30 hodine10.00

kultúrnom dome Vrakúň.

 

 

PROGRAM:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti združenia za rok 2022
 4. Správa o hospodárení združenia v roku 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 5. Voľby do orgánov združenia (predseda, podpredseda, členovia rady, kontrolná komisia)
 6. Voľba zástupcov ZMOŽO do Rady ZMOS
 7. Delegovanie zástupcov ZMOŽO do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce a sociálnych vecí v Dunajskej Strede
 8. Príprava účasti delegátov na 34. sneme ZMOS v dňoch 23. a 24. mája 2023
 9. Rôzne
 10. Záver

S pozdravom                                                     

 

 

 

Ing. Oskár Bereczk v.r.

                                                                                                     predseda ZMOŽO

 

 

 

 

 

Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!

 

Protestné zhromaždenie „ZA STABILNÉ A ZDRAVÉ MESTÁ A OBCE“ 22.8.2022 , TRNAVA

 

Vyhlásenie

protestné zhromaždenie „ZA STABILNÉ A ZDRAVÉ MESTÁ A OBCE“

22.8.2022 , TRNAVA

 

Regionálne združenia miest a obcí z územia Trnavského samosprávneho kraja:

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, ZMO Záhorie, ZMO Galantsko-Šaliansko a ZMO Žitný ostrov – protestujú proti nezodpovednému zníženiu príjmov miestnej samosprávy z podielových daní prostredníctvom tzv. daňového bonusu. Odmietajú tvrdenia ministerstva financií o tom, že avizovaný mierny nárast podielových daní bude v budúcom roku obciam a mestám postačovať na zvládnutie ich nákladov. Naopak, na vykrytie prudkého rastu výdavkov samospráv v roku 2022 a 2023 spôsobeného zvyšovaním platov vo verejnej sfére a v školstve, ako aj historicky rekordnou infláciou obce a mestá nevyhnutne potrebujú primerané a nie iba minimalistické zvýšenie príjmov. Namiesto prijatia opatrení na podporu samospráv v tejto ťažkej situácii im vláda peniaze z pôvodne prognózovaných čísel drasticky „zosekala“, a to bez akýchkoľvek reálnych kompenzácií.

Tieto škrty v komunálnych rozpočtoch sa dotknú predovšetkým samotných obyvateľov miest a obcí, za čo bude niesť zodpovednosť vláda SR. Znížením príjmov miestnej samosprávy sa automaticky zníži štandard a množstvo služieb, ktoré sú obyvateľom poskytované, či už ide o materské školy, základné školy, opatrovateľské služby, infraštruktúru ako vodovody, kanalizácie, cesty a chodníky, ale aj kultúru a šport. Zároveň s veľkou pravdepodobnosťou vyvolajú zvyšovanie miestnych daní.

Regionálne ZMO odmietajú aj nesystémový prístup vlády k politikám týkajúcim sa územnej samosprávy. Miestna samospráva je základným pilierom nielen ekonomickej prosperity ale aj samotného demokratického systému. Z tohto dôvodu má garantovanú finančnú a kompetenčnú autonómiu aj v medzinárodných zmluvách, napríklad v Európskej charte miestnej samosprávy, ku ktorej pristúpila SR. Nesystémové zásahy do kompetenčno-finančného rámca územnej samosprávy, ku ktorým pravidelne dochádza zo strany vlády, významne podkopávajú jej stabilitu a funkčnosť.  Regionálne ZMO preto vyzývajú vládu SR na poskytnutie priamych a nenávratných finančných kompenzácií miestnym samosprávam v prípade realizácie daňového bonusu v navrhovanej podobe, ako aj na reálny a nielen ústne deklarovaný partnerský prístup k miestnej samospráve.  


ZMOS zriadil transparentný účet na POMOC UKRAJINE

 

 Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet.

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je

SK25 0900 0000 0051 8801 0894 

Ďakujeme aj za Vašu podporu.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Predsedovia štyroch regionálnych združení miest a obcí sa obrátili listom na predsedu ZMOS ohľadne situácie v boji s pandémiou COVID19... 

List predsedov ZMO predsedovi ZMOS (115.92 kB)


Prieskum ZMOS 


Názor obyvateľov na pomoc od štátu a samospráv počas COVID-19 (1.05 MB)

 Snem Združenia miest a obcí Žitného ostrova

POZVÁNKA

 

      Vážená pani primátorka, pán primátor                                      vážená pani starostka, pán starosta

 

pozývam Vás na zasadnutie snemu ZMOŽO,  ktoré sa bude konať

27. marca 2017 (utorok) o 10.00 hodine

v zasadačke mestského  úradu v Dunajskej Strede.

 

PROGRAM:

 

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie

3.     Prezentácia produktov a služieb pre samosprávy

4.     Správa o činnosti za rok 2017

5.     Správa o hospodárení združenia v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6.     Programové zameranie činnosti ZMOŽO v roku 2018

7.     Príprava účasti delegátov na 29. sneme ZMOS v dňoch 23. a 24. mája 2018

8.     Rôzne

9.     Záver

S pozdravom                                                     

 

Ing. Oskar Bereczk v.r.

                                                                                                    predseda ZMOŽO

Správy

Pozvánka - Meghívó

Informačno- metodický deň 11.5.2023 celý text

ostatné | 18. 5. 2023 | Autor: MG

PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE SAMOSPRÁV

PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE SAMOSPRÁV celý text

ostatné | 19. 8. 2022 | Autor:

Predstieraním hazardujeme s dôverou

Prijatie programového vyhlásenia vlády bolo v mnohom mimoriadne pozitívnym signálom, akým spôsobom chce nový kabinet rozhodovať. S odstupom času a s prihliadnutím na konkrétne situácie je však na mieste znepokojenie. Aj táto vláda sa uchýlila k tomu, čo kritizovala u predchodcov, a to je riešenie ni celý text

ostatné | 18. 4. 2021 | Autor: Michal Kaliňák,politológ, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS