Navigácia

Obsah

Protestné zhromaždenie „ZA STABILNÉ A ZDRAVÉ MESTÁ A OBCE“ 22.8.2022 , TRNAVA

 

Vyhlásenie

protestné zhromaždenie „ZA STABILNÉ A ZDRAVÉ MESTÁ A OBCE“

22.8.2022 , TRNAVA

 

Regionálne združenia miest a obcí z územia Trnavského samosprávneho kraja:

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, ZMO Záhorie, ZMO Galantsko-Šaliansko a ZMO Žitný ostrov – protestujú proti nezodpovednému zníženiu príjmov miestnej samosprávy z podielových daní prostredníctvom tzv. daňového bonusu. Odmietajú tvrdenia ministerstva financií o tom, že avizovaný mierny nárast podielových daní bude v budúcom roku obciam a mestám postačovať na zvládnutie ich nákladov. Naopak, na vykrytie prudkého rastu výdavkov samospráv v roku 2022 a 2023 spôsobeného zvyšovaním platov vo verejnej sfére a v školstve, ako aj historicky rekordnou infláciou obce a mestá nevyhnutne potrebujú primerané a nie iba minimalistické zvýšenie príjmov. Namiesto prijatia opatrení na podporu samospráv v tejto ťažkej situácii im vláda peniaze z pôvodne prognózovaných čísel drasticky „zosekala“, a to bez akýchkoľvek reálnych kompenzácií.

Tieto škrty v komunálnych rozpočtoch sa dotknú predovšetkým samotných obyvateľov miest a obcí, za čo bude niesť zodpovednosť vláda SR. Znížením príjmov miestnej samosprávy sa automaticky zníži štandard a množstvo služieb, ktoré sú obyvateľom poskytované, či už ide o materské školy, základné školy, opatrovateľské služby, infraštruktúru ako vodovody, kanalizácie, cesty a chodníky, ale aj kultúru a šport. Zároveň s veľkou pravdepodobnosťou vyvolajú zvyšovanie miestnych daní.

Regionálne ZMO odmietajú aj nesystémový prístup vlády k politikám týkajúcim sa územnej samosprávy. Miestna samospráva je základným pilierom nielen ekonomickej prosperity ale aj samotného demokratického systému. Z tohto dôvodu má garantovanú finančnú a kompetenčnú autonómiu aj v medzinárodných zmluvách, napríklad v Európskej charte miestnej samosprávy, ku ktorej pristúpila SR. Nesystémové zásahy do kompetenčno-finančného rámca územnej samosprávy, ku ktorým pravidelne dochádza zo strany vlády, významne podkopávajú jej stabilitu a funkčnosť.  Regionálne ZMO preto vyzývajú vládu SR na poskytnutie priamych a nenávratných finančných kompenzácií miestnym samosprávam v prípade realizácie daňového bonusu v navrhovanej podobe, ako aj na reálny a nielen ústne deklarovaný partnerský prístup k miestnej samospráve.  


ZMOS zriadil transparentný účet na POMOC UKRAJINE

 

 Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet.

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je

SK25 0900 0000 0051 8801 0894 

Ďakujeme aj za Vašu podporu.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Predsedovia štyroch regionálnych združení miest a obcí sa obrátili listom na predsedu ZMOS ohľadne situácie v boji s pandémiou COVID19... 

List predsedov ZMO predsedovi ZMOS (115.92 kB)


Prieskum ZMOS 


Názor obyvateľov na pomoc od štátu a samospráv počas COVID-19 (1.05 MB)

 Snem Združenia miest a obcí Žitného ostrova

POZVÁNKA

 

      Vážená pani primátorka, pán primátor                                      vážená pani starostka, pán starosta

 

pozývam Vás na zasadnutie snemu ZMOŽO,  ktoré sa bude konať

27. marca 2017 (utorok) o 10.00 hodine

v zasadačke mestského  úradu v Dunajskej Strede.

 

PROGRAM:

 

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie

3.     Prezentácia produktov a služieb pre samosprávy

4.     Správa o činnosti za rok 2017

5.     Správa o hospodárení združenia v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6.     Programové zameranie činnosti ZMOŽO v roku 2018

7.     Príprava účasti delegátov na 29. sneme ZMOS v dňoch 23. a 24. mája 2018

8.     Rôzne

9.     Záver

S pozdravom                                                     

 

Ing. Oskar Bereczk v.r.

                                                                                                    predseda ZMOŽO

Správy

PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE SAMOSPRÁV

PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE SAMOSPRÁV celý text

ostatné | 19. 8. 2022 | Autor:

Predstieraním hazardujeme s dôverou

Prijatie programového vyhlásenia vlády bolo v mnohom mimoriadne pozitívnym signálom, akým spôsobom chce nový kabinet rozhodovať. S odstupom času a s prihliadnutím na konkrétne situácie je však na mieste znepokojenie. Aj táto vláda sa uchýlila k tomu, čo kritizovala u predchodcov, a to je riešenie ni celý text

ostatné | 18. 4. 2021 | Autor: Michal Kaliňák,politológ, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS