Navigácia

Obsah

Memorandum o spolupráci medzi Vládou SR a ZMOS

Typ: ostatné
Dňa 18. októbra 2012 bolo podpísané Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska.

M E M O R A N D U M

 o spolupráci pri  uplatňovaní rozpočtovej politiky  orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok  2013

   

medzi

 

 

 

         Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska

 

 

Preambula

 

Slovenská republika sa v súčasnosti podobne ako iné štáty Európy nachádza v období, keď čelí priebehu a dopadom dlhovej a finančnej krízy. Vstupom do  Európskej únie  prijala Slovenská republika aj v oblasti fiškálnej politiky povinnosť plniť záväzky, ktoré z členstva v EÚ vyplývajú. Ide predovšetkým o povinnosť zabraňovať existencii nadmerného deficitu verejných financií v súlade s Paktom stability a rastu a implementovať ďalšie opatrenia na riešenie dlhovej krízy.

 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 je vypracovaný v intenciách Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom jednou z kľúčových úloh vlády SR je konsolidovať verejné financie tak, aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod tromi percentami HDP. Splnenie tejto úlohy v oblasti konsolidácie verejných financií je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska. Vláda SR sa zameriava na také opatrenia, ktoré v snahe o zníženie deficitu verejných financií budú čo najmenej pôsobiť na spomalenie ekonomickej aktivity a hospodárskeho rastu Slovenska a nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti.

 

Splnenie rozpočtového cieľa v oblasti deficitu verejnej správy na rok 2013 formulovaného v rozpočte verejnej správy na roky 2013-2015 si vyžaduje dosiahnutie širokého konsenzu zainteresovaných strán pri realizácii prijatých zámerov konsolidácie verejných financií.

 

V podmienkach Slovenskej republiky po uskutočnenej decentralizácii verejnej správy významnou súčasťou rozpočtu verejnej správy sú rozpočty subjektov miestnej samosprávy. Volení predstavitelia miest a obcí zodpovedajú za použitie značnej časti verejných zdrojov, s podstatným dopadom aj na celkové výsledky rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky.

 

 

Cieľom tohto memoranda ako vyjadrenia spoločného úsilia je

 

v oblasti konsolidácie verejných financií zabezpečiť  zníženie deficitu verejných financií na 2,9 % HDP v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu.

 

Na zabezpečenie tohto cieľa

 

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“ako reprezentant výkonnej moci štátu

 

                                                                         a

 

Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) ako reprezentant miest a obcí Slovenskej republiky

 

                                                                    prijímajú toto

 

 

                                            MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

 

                                                                  Článok I

 

 

Signatári memoranda  potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na realizácií zámerov stabilizácie a konsolidácie verejných financií vyjadrených v rozpočte verejnej správy na roky 2013-2015 a zaväzujú sa s týmto cieľom  vzájomne koordinovať svoju rozpočtovú politiku.

 

Vláda sa zaväzuje:

 

-          v oblasti konsolidácie verejných financií  pripraviť, schváliť a presadzovať  na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 tak, aby zabezpečoval  zníženie deficitu verejných financií na úroveň 2,9 % HDP v roku 2013,

-          v priebehu roka 2013 v prípade potreby prijímať ďalšie nevyhnutné opatrenia na dodržanie cieleného schodku rozpočtu verejnej správy na rok 2013,

-          rozpočet verejnej správy, jeho realizáciu a návrhy dodatočných opatrení týkajúcich sa rozpočtov miest a obcí vopred prerokovať so ZMOS,

-          oslobodiť od dane z príjmov príjmy obcí a vyšších územných celkov z predaja ich majetku,

-          v roku 2012 a 2013 prijať legislatívne opatrenia na stabilizáciu príjmov a zníženie výdavkov miest a obcí bez negatívneho vplyvu na rozpočet verejnej správy s cieľom vytvoriť podmienky na zabezpečenie ich zákonom stanovených povinností voči občanom,

-          uskutočniť mimoriadne rokovanie vlády k aktuálnym problémom územnej samosprávy za účasti zástupcov ZMOS a Združenia SK 8.

-          Prípadné dopady z rozhodnutia vlády vyplývajúce na zvýšenie objemu osobných výdavkov zamestnancov v samosprávnej pôsobnosti miest a obcí zohľadniť v memorande dohodnutej miere konsolidácie verejných financií

 

ZMOS sa zaväzuje:

 

-          v rámci svojej rozpočtovej politiky presadzovať  prípravu, schvaľovanie a realizáciu rozpočtov miest a obcí na rok 2013 v súlade s cieľom tohto memoranda,

-          presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby v záujme naplniť cieľ tohto memoranda  schválili a realizovali svoje rozpočty na rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2000 oproti ich schváleným rozpočtom na rok 2012 a obce s počtom obyvateľov do 2 000 s týmito výdavkami maximálne na úrovni ich schválených rozpočtov na rok 2012.

 

 

 

                                                                      Článok II

 

 

1. Akékoľvek zmeny memoranda  je možné vykonať výlučne  formou písomných dodatkov         podpísaných signatármi memoranda. Plnenie záväzkov prijatých signatármi memoranda sa bude monitorovať a vyhodnocovať na štvrťročnej báze.

 

2.  Memorandum sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013 a nadobúda účinnosť dňom podpisu.

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 18.10.2012

 

 

 

 

Za Vládu SR                                                      za ZMOS

 

Robert Fico                                                        Jozef Dvonč

 

Predseda vlády                                                  Predseda ZMOS


Vytvorené: 17. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 11. 2017 11:27
Autor: