Navigácia

Obsah

Stanovy ZMOŽO

Stanovy

 

Združenia miest a obcí Žitného ostrova

 

Článok 1.

Všeobecné ustanovenia

Združenie miest a obcí Žitného ostrova a okolia (ďalej len ZMOŽO )  so sídlom v Dunajskej Strede je záujmovým združením na presadzovanie postavenia a práv miest a obcí Žitného ostrova s ohľadom na ich osobitné postavenie,  záujmy a potreby občanov týchto miest a obcí v súlade s ustanoveniami § 20b Zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení.

 

Článok 2.

Postavenie ZMOŽO

           

Združenie miest a obcí Žitného ostrova je dobrovoľným združením, založeným v súlade s ustanoveniami zák. č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov s právnou subjektivitou, vzniká registráciou ZMOŽO.

 

 

Článok 3.

Účel a úlohy ZMOŽO

 

1.      ZMOŽO je koordinačným, iniciatívnym a metodicko-informačným orgánom združených miest a obcí.

      Zastupuje ich vo vzťahu k orgánom štátnej správy všetkých stupňov, vláde, zákonodarným orgánom a medzinárodným organizáciám v otázkach ochrany ich práv a záujmov. Týmto nie je obmedzená samostatná iniciatíva združených miest a obcí.

 

2.      ZMOŽO plní najmä tieto úlohy :

a.       Zjednocuje postup obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv.

b.      Organizuje a uskutočňuje stretnutia zástupcov samosprávnych orgánov obcí.

c.       Na požiadanie obcí vykonáva koordináciu pri zabezpečovaní a riešení regionálnych problémov.

d.      Aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave  zákonov a legislatívnych noriem týkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí a predkladá iniciatívne návrhy na riešenie prípadných sporných otázok.

e.       Vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozp. hospodárenia, spracúvania kompetencií rozvoja sídel a regiónov, atď.

f.       Napomáha pri vytváraní podmienok na spoločné podnikanie, výstavbu a prevádzku spoločných zariadení.

g.      ZMOŽO obhajuje záujmy a práva svojich členov – v prípade potreby na justičných orgánoch – a predkladá svoje stanoviská a návrhy riešenia problémov zastupiteľským zborom a štátnym inštitúciám.

  

Článok  4.

Členstvo v ZMOŽO

 

1/Riadnymi členmi ZMOŽO môžu byť fyzické osoby – v danom čase pôsobiaci starostovia obcí a primátori miest Žitného ostrova a okolia . Riadnymi členmi môžu byť aj právnické osoby – obce a mestá Žitného ostrova a okolia, ktoré v združení zastupuje ich štatutárny zástupca / primátor, starosta/ . Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky zaslanej uchádzačom o riadne členstvo. Prihlášky podpisuje v mene právnických osôb primátor resp. starosta, na základe uznesenia mestského resp. Obecného zastupiteľstva. Riadne členstvo je dobrovoľné, jeho vznik je podmienený schválením prihlášky valným zhromaždením ZMOŽO.

2/Mimoriadne členstvo je dobrovoľné a vzniká na základe prihlášky  schválenej snemom ZMOŽO. Mimoriadnym členom sa môžu stať právnické alebo fyz. osoby, keď majú záujem spolupracovať a plniť úlohy ZMOŽO.

3/Čestní členovia sú menovaní valným zhromaždením. Môžu sa  nimi stať právnické alebo fyzické osoby ( i zahraničné), ktoré sa osobitne zaslúžili na plnení úloh a rozvoji ZMOŽO.

4/Členstvo v ZMOŽO nie je podmienené s členstvom v ZMOS.

 

Článok 5.

Práva členov

 

1.Riadni členovia sú oprávnení :

 

a)      Zúčastňovať sa slobodne, resp. svojimi zástupcami na rokovaniach snemov a ďalších orgánov ZMOŽO.

b)      Voliť a byť volení do orgánov ZMOŽO.

c)      Navrhovať opatrenia na zlepšenie činnosti – predkladať návrhy a postrehy.

d)     Zúčastňovať sa na plnení úloh ZMOŽO, predkladať námety na riešenie prípadných problémov.

e)      Zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných ZMOŽO.

f)       Prednostne získavať publikácie a informácie vydávané ZMOŽO.

 

2. Mimoriadni a čestní členovia sú oprávnení :

a/Zúčastňovať sa na podujatiach  organizovaných ZMOŽO s hlasom poradným.

b/Zúčastňovať sa na plnení úloh ZMOŽO a byť informovaní o jeho činnosti. c/Mimoriadni a čestní členovia nemajú právo voliť a byť volení.

 

Článok 6.

Povinnosti členov

 

I. Členovia sú povinní :

 

a/Dodržiavať stanovy ZMOŽO a aktívne sa podieľať na plnení jeho úloh.

b/Riadni členovia ZMOŽO ako právnické osoby sú povinné platiť členské príspevky v určenej výške a stanovenom termíne. Mimoriadni a čestní členovia ako aj členovia - fyzické osoby,  sú oslobodení od platenia členských príspevkov.

  

Článok 7.

Hospodárenie ZMOŽO

 

ZMOŽO vytvára vlastné finančné zdroje z členských príspevkov, dotácií, darov a z príjmov podnikateľskej činnosti v súlade s platnými normami.

Orgány ZMOŽO sú povinné majetok ZMOŽO účelne využívať a chrániť.

 

 

 

Článok 8.

Členské príspevky členov ZMOŽO

 

1/ Členovia ZMOŽO sú povinní zaplatiť členský príspevok vo výške stanovenej snemom.

Ročný príspevok členovia platia do konca I. štvrťroka  príslušného roku.

2/ Na základe rozhodnutia snemu môžu byť stanovené v odôvodnených prípadoch aj mimoriadne členské príspevky.

 

Článok  9.

Orgány ZMOŽO

 

Orgánmi ZMOŽO sú :

 

  1. Snem ZMOŽO
  2. Predseda združenia
  3. Rada ZMOŽO
  4. Kontrolná komisia

  

Článok 10.

Snem ZMOŽO

 

1/ Snem ZMOŽO je najvyšším orgánom, ktorý zasadá najmenej dvakrát do roka. Snem ZMOŽO sa taktiež koná na základe  návrhu Rady ZMOŽO alebo žiadosti najmenej 25-tich riadnych členov ZMOŽO.

 

2/Snem zvolá predseda po prejednaní v Rade ZMOŽO. Každý člen ZMOŽO má právo  zúčastniť sa  snemu, alebo poslať povereného delegáta.

 

3/Snem  je uznášaniaschopný, ak je v čase zvolania snemu prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak v čase zvolania snemu nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, predseda  môže vyčkať 20 minút a otvoriť rokovanie snemu bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa snem bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti konania snemu je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.

4/Pri rozhodnutí prítomných členov o nekonaní snemu  z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov predseda združenia  zvolá do jedného mesiaca opakovaný snem  s nezmeneným programom. Rokovanie tohto snemu je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

5/Každý riadny člen má jeden hlas okrem volieb kedy spôsob hlasovania určí snem v rámci volebného poriadku.

 

6/Do výlučnej právomoci snemu ( zhromaždenia) patrí :

 

a/Schvaľovať a meniť stanovy ZMOŽO

b/Stanoviť základné  smery činnosti

c/Voliť a odvolávať Radu a predsedu združenia, menovať a odvolávať členov kontrolnej komisie

d/Schvaľovať rokovací poriadok ZMOŽO

e/Uznášať sa o zrušení ZMOŽO

f/Potvrdzovať dispozíciu s majetkom resp. fondom ZMOŽO

g/Schvaľovať uzatváranie zmlúv v súčinnosti s inými združeniami fyzických   a právnických osôb

h/ Schváliť, znížiť resp. zvýšiť ročný členský príspevok členov ZMOŽO

i/Schvaľovať ročný rozpočet a zásady používania

j/Rozhodovať o prijatí nových členov

  

Článok 11.

Rada  ZMOŽO

 

1/Rada Združenia je volená zo zástupcov riadnych členov ZMOŽO. Spolu s predsedom

    združenia riadi činnosť medzi zasadaniami snemu ZMOŽO.

2/Počet členov určí snem združenia. Na čele Rady združenia stojí predseda, ktorý je

   volený snemom ZMOŽO.

3/Rada združenia zodpovedá za svoju činnosť snemu, jeho funkčné obdobie je súhlasné

    s volebným obdobím orgánov samosprávy obcí a miest.

4/Členovia Rady združenia, ktorí boli opätovne zvolení do  obecnej samosprávy , po

    skončení volebného obdobia orgánov samosprávy zostávajú vo funkcii až do doby, keď

    snem zvolí novú Radu združenia.

5/Rada môže prijať podľa potreby na vykonávanie odborných alebo administratívnych

    prác pracovníkov, ktorí na základe plnej moci môžu zastupovať ZMOŽO.

 

Do právomoci Rady patrí :

 

a/Zvolávať a pripravovať snem.

b/Registrovať členstvo

c/Zabezpečovať plnenie záverov snemu a vyhlásiť program činnosti na základe uznesení.

d/Posudzovať návrhy, stanoviská a závery členov ZMOŽO, podnecovať ich k iniciatíve   a vykonávať potrebné opatrenia v záujme ZMOŽO a jeho členov.

e/Vymenúvať výkonných funkcionárov a zamestnancov ZMOŽO a schvaľovať ich

   odmeny a platy.

 

Rada združenia zodpovedá za svoju činnosť snemu, jej funkčné obdobie je súhlasné s volebným obdobím orgánov samosprávy obcí a miest. Členovia Rady združenia, ktorí boli opätovne zvolení do  obecnej samosprávy , po skončení volebného obdobia orgánov samosprávy zostávajú vo funkcii až do doby, keď snem zvolí novú Radu združenia. Rada môže prijať podľa potreby na vykonávanie odborných alebo administratívnych prác pracovníkov, ktorí na základe plnej moci môžu zastupovať ZMOŽO.

  

Článok  12.

Predseda

 

1/Predseda ZMOŽO zastupuje združenie navonok a koná jej menom, je štatutárnym orgánom združenia. Predsedu volí a odvoláva snem na návrh rady a členských miest a obcí. Funkčné obdobie predsedu je štvorročné a trvá do prvého snemu po všeobecných voľbách do orgánov samosprávy obcí. Končí sa dňom zvolenia nového predsedu.

2/ Do pôsobnosti predsedu patrí:

a/ predkladať snemu správu o činnosti a plnení úloh združenia.

b/ zvolávať zasadnutia snemu a rady združenia, podpisovať uznesenia týchto

    orgánov.

c/zastupovať združenie navonok

d/predkladať snemu návrh na voľbu a odvolanie podpredsedu združenia.

e/ predkladať rade združenia návrh na voľbu a odvolanie výkonného podpredsedu

    združenia.

f/ vymedziť pôsobnosť podpredsedu  združenia a určiť pravidlá a rozsah

    zastupovania predsedu združenia.

g/ rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami  zverené iným orgánom

     združenia.

 

 

Článok 12a.

Podpredseda združenia

 

 1/Podpredsedu združenia volí snem. Návrh na voľbu predkladá predseda

     združenia na základe návrhov členov združenia.

2/ Pôsobnosť podpredsedu  vymedzuje predseda a schvaľuje Rada združenia.

3/ Podpredseda je členom rady združenia z titulu výkonu svojej funkcie.

 

 

 

 

 

Článok 12b

Výkonný podpredseda

           

1)      Výkonný podpredseda je zamestnancom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi, ktorému je priamo podriadený a Rade združenia.

2)      Výkonného podpredsedu menuje a odvoláva Rada na návrh predsedu

3)      Pôsobnosť a pracovnú náplň výkonného podpredsedu schvaľuje Rada  na návrh predsedu

4)      Výkonný podpredseda sa zúčastňuje rokovania snemu a Rady s hlasom poradným

 

Článok  13

Kontrolná komisia

 

Snem volí 3 – člennú kontrolnú komisiu, zloženú z delegátov riadnych členov ZMOŽO. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v Rade alebo s pracovným pomerom Zduženia. Funkčné obdobie komisie trvá do prvého snemu po voľbách do orgánov samosprávy obcí a končí zvolením novej komisie. Komisia si na svojom prvom zasadaní  volí svojho predsedu. Predseda komisie je pravidelne prizývaný na rokovania Rady.

 

Komisia plní tieto úlohy :

a)      V súlade s právnymi predpismi vykonáva kontrolu hospodárenia a účelového využívania finančných prostriedkov a majetku ZMOŽO.

b)      Kontroluje dodržiavania Stanov ZMOŽO a uznesení snemu .

c)      Navrhuje snemu, predsedovi a Rade  opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

d)     O výsledkoch kontrol podáva správy Rade a snemu najmenej jedenkrát ročne.

 

 

Článok 13a.

Odborné sekcie rady.

 

1/ Odborná sekcia rady / ďalej len „ sekcia“/ je odborným, metodickým a iniciatívnym

    orgánom rady a to spravidla pre oblasť identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu

     štátnej správy , prípadne iného orgánu, voči, ktorému je združenie reprezentantom

     a hovorcom združených miest a obcí.

 

2/  O počte sekcií a počte členov sekcií rozhoduje Rada združenia.

 

3/ Predsedu sekcie volí a odvoláva Rada na návrh predsedu združenia z radov členov

    sekcie.

4/ Sekcia sa schádza podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne.

 

5/ Sekcia plní najmä tieto úlohy:

   

a/zaujíma stanoviská k návrhom zákonov a iným dokumentom v rámci

   pripomienkového konania.

b/pripravuje návrhy legislatívnych zmien na svojom úseku potrebných z hľadiska

   samosprávy miest a obcí.

c/ prerokúva námety a žiadosti členov združenia a zaujíma k nim odborné stanoviská

    pre Radu .

d/ realizuje plnenie úloh uložených snemom alebo Radou združenia a predkladá správu

    o ich plnení.

 

 

  

Článok č. 14.

Zánik ZMOŽO

 

ZMOŽO zaniká rozpustením  ( zlúčením) ak o tom rozhodne snem 3/5 väčšinou riadnych členov ZMOŽO.

            Uznesenie o zániku musí obsahovať dispozície o majetku ZMOŽO. Majetkovoprávne vysporiadanie uskutoční likvidátor, ktorého určí snem. Majetkovoprávne vysporiadanie sa uskutočňuje pri zániku podľa výšky platených členských príspevkov.

 

 

Článok č. 15.

Výstup a vylúčenie člena

 

1/Člen ZMOŽO môže vystúpiť zo ZMOŽO jednostranným písomným prehlásením  o vystúpení zo združenia formou uznesenia obecného zastupiteľstva vždy k 31.12. bežného roka a členstvo zaniká 1.1. nasledovného roka.

2/Vystupujúci člen ZMOŽO nemá nárok na žiadne majetkovoprávne vysporiadanie.

3/Členstvo zaniká aj vylúčením zo ZMOŽO z dôvodu neplnenia povinností ustanovených v Stanovách ZMOŽO. Návrh na vylúčenie predkladá predseda ZMOŽO na základe doporučenia  Rady ZMOŽO. Snem rozhodne o vylúčení člena. Vylúčený člen nemá nárok na majetkovoprávne vysporiadanie.

4/Členstvo fyzických osôb, ako riadnych členov zaniká aj uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, resp. smrťou starostu alebo primátora.

 

 

Článok č. 16.

Záverečné ustanovenia

 

Stanovy ZMOŽO schválil snem, ktorý sa uskutočnil 26. júna 1992 v Dunajskej Strede.

Zmenu týchto stanov môže vykonať jedine snem ZMOŽO.

Zmeny stanov boli schválené snemom dňa 20. júla 1999 , dňa 1. marca 2007 a dňa      3. apríla 2012.