Obsah

Orgány ZMOŽ

Snem združenia

1/ Snem ZMOŽO je najvyšším orgánom, ktorý zasadá najmenej dvakrát do roka. Snem ZMOŽO sa taktiež koná na základe  návrhu Rady ZMOŽO alebo žiadosti najmenej 25-tich riadnych členov ZMOŽO.

2/Snem zvolá predseda po prejednaní v Rade ZMOŽO. Každý člen ZMOŽO má právo  zúčastniť sa  snemu, alebo poslať povereného delegáta.

3/Snem  je uznášaniaschopný, ak je v čase zvolania snemu prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania snemu nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, predseda  môže vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie snemu bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa snem bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti konania snemu je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.

4/Pri rozhodnutí prítomných členov o nekonaní snemu  z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov predseda združenia  zvolá do jedného mesiaca opakovaný snem  s nezmeneným programom. Rokovanie tohto snemu je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

5/Každý riadny člen má jeden hlas okrem volieb kedy spôsob hlasovania určí snem v rámci volebného poriadku.

 

6/Do výlučnej právomoci snemu ( zhromaždenia) patrí :

 

a/Schvaľovať a meniť stanovy ZMOŽO

b/Stanoviť základné  smery činnosti

c/Voliť a odvolávať Radu a predsedu združenia, menovať a odvolávať členov kontrolnej komisie

d/Schvaľovať rokovací poriadok ZMOŽO

e/Uznášať sa o zrušení ZMOŽO

f/Potvrdzovať dispozíciu s majetkom resp. fondom ZMOŽO

g/Schvaľovať uzatváranie zmlúv v súčinnosti s inými združeniami fyzických   a právnických osôb

h/ Schváliť, znížiť resp. zvýšiť ročný členský príspevok členov ZMOŽO

i/Schvaľovať ročný rozpočet a zásady používania

j/Rozhodovať o prijatí nových členov