Navigácia

Obsah

Monitoring medií

Typ: ostatné
.. dňa 18.2.2014 v Nitre

Dňa 18. februára 2014  rokovalo v Nitre Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska . Na programe boli informácie z rokovania predstaviteľov ZMOS s vládou SR, stanoviská Združenia uplatnené k zákonom v legislatívnym procese, stanovisko k Partnerskej dohode, ako aj informácia o výsledkoch hospodárenia miest a obcí za rok 2013 a prognóza výnosu dane z príjmu fyzických osôb na rok 2014. Členovia Predsedníctva sa zaoberali aj  prípravou 25. snemu ZMOS a prestížnej súťaže Oskar bez bariér. Vyjadrili podporu mýtnemu systému, ktorý chráni obyvateľov obcí a miest pred prejazdom kamiónov.

 Predseda ZMOS Jozef Dvonč informoval o rokovaní predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády Robertom Ficom 11. februára 2014. Obsahom rokovania bolo  financovanie, školstvo, sociálne veci, ale i audit a návrh Partnerskej dohody v súvislosti s alokáciou finančných prostriedkov  pre samosprávy. ZMOS a jeho členská základňa očakáva vrátenie koeficientu na prerozdeľovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb na pôvodnú úroveň 70,3 od 1.1.2015Ďalej výnos dane z príjmov fyzických osôb aj po zvýšení koeficientu na 67,0 %  za dva mesiace roka 2014 nezodpovedá očakávaniam MF SR, ani očakávaniam samospráv. Mestá a obce uhrádzajú z vlastných zdrojov aj časť preneseného výkonu štátnej správy, nie sú schopné naplniť zákonom stanovené požiadavky, napr. na zvyšovanie platov vlastných zamestnancov, ktorí realizujú výkon štátnej správy, inflačné trendy a pod. Je potrebné vykonať analýzu preneseného výkonu štátnej správy, lebo vývoj za posledných 10 rokov jednoznačne potvrdzuje, že dotácie z jednotlivých kapitol nepokrývajú základné funkcie a požiadavky na jeho kvalitu.

 V oblasti školstva ZMOS negatívne vníma vyjadrenia  rezortu školstva o tzv. zoštátnení niektorých školských zariadení (napr. materské školy), o priamom financovaní školy ako rozpočtovej organizácie obce mimo rozpočtu obce, o účelovom financovaní školských zariadení v originálnej pôsobností obcí, opätovnom zavedení účelovej formy financovania CVČ a pod. Tieto vyjadrenia smerujú proti záverom snemu a orgánov ZMOS v oblasti školstva. Niektoré medializované návrhy sú  na pracovnej úrovni implementované do návrhu zákonov (napr. návrh zákona o financovaní škôl), čo ZMOS vníma ako zásadnú revíziu rozdelenia pôsobností vo verejnej správe s dopadmi na majetok a pôsobnosti miest  a obcí.  Prioritou samospráv je posilniť pôsobnosti zriaďovateľov a zosúladiť ich s pôsobnosťami riaditeľov škôl. ZMOS navrhuje  zastaviť tieto vyhlásenia a pripraviť novely všetkých troch rozhodujúcich zákonov naraz – školský zákon, zákon o štátnej správe a školskej samospráve, zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zosúladiť ich s princípmi Európskej charty územnej samosprávy, decentralizácie verejnej správy a rozdelením pôsobností a fiškálnou decentralizáciou.

 V sociálnej oblasti bolo základnou prioritou ZMOS prijať komplexnú a systémovú novelu zákona o sociálnych službách s dôrazom na taký spôsob rozdelenia výkonu kompetencii, ktorý je v podmienkach miest a obcí finančne vykonateľný.

 Predseda ZMOS hodnotil rokovanie ako konštruktívne a ústretové, na ktoré budú nadväzovať ďalšie rokovania ku konkrétnym témam.  Ocenil prístup vlády k  požiadavke 24. snemu ZMOS na alokácie pre samosprávu na programové obdobie 2014-2020 v operačnom programe IROP a v jednotlivých sektorových operačných programoch.

 V rámci informácií z legislatívneho procesu boli  účastníci rokovania upozornení na skutočnosť, že bol  schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorým sa mení a dopĺňa i zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V diskusii zazneli kritické hlasy o zložitom a zdĺhavom procese verejného obstarávania a požiadavka na jeho zjednodušenie v súlade s európskou legislatívou. Členovia Predsedníctva pozitívne prijali informáciu o odmietnutí návrhu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, kým nebude obsahovať obligatórnu úhradu nákladov ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.

Členovia Predsedníctva ZMOS podporili prijatie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, ale odmietli  účelové a skresľujúce tvrdenie neodzrkadľujúce skutočný stav veci. Argumentovali, že mestá a obce častokrát  ako jediný subjekt v území zabezpečujú kontakt obyvateľov s kultúrou. Odmietli zavádzanie akýchkoľvek limitov, ktoré by boli účelovo viazané na kultúru z rozpočtu územnej samosprávy. Podporili návrh, aby sa obce a mestá mohli  uchádzať o 2% z daní, ktoré by potom mohli použiť na rozvoj kultúry a športu.

V diskusii členovia Predsedníctva odmietli zasahovanie do samosprávnych kompetencií či už vedomé alebo nevedomé (prípad Ekohry obchodného reťazca, ktorý narúša systém odpadového hospodárstva obcí a miest),  prenášanie kompetencií štátu na samosprávy ako sa to deje napr. určením  mesta/obce  ako opatrovníka. Je potrebné, aby všetky orgány ZMOS včítane  regionálnych združení zintenzívnili vzájomnú komunikáciu,  informovanosť a ostražitosť pri obhajovaní záujmov občanov obcí a miest.

 Predsedníctvo ZMOS schválilo stanoviská a pripomienky členov Predsedníctva ZMOS k informáciám z legislatívneho procesu,  stanovisko ZMOS k návrhu Partnerskej dohody 2014-2020 a zámer zapracovať do legislatívneho procesu aj návrh, aby v zákone č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov  boli poberateľmi dvoch percent z daní aj obce a mestá.

 Predsedníctvo ZMOS vzalo na vedomie predloženú parciálnu informáciu o výsledkoch hospodárenia miest a obcí za rok 2013 s tým, že ucelená informácia bude predložená na rokovanie  po uzatvorení celkových výsledkov hospodárenia miest a obcí MF SR.

 Predsedníctvo ZMOS  vzalo na vedomie informácie o príprave rokovania 25. snemu ZMOS a Oskara bez bariér.

 Predsedníctvo ZMOS schválilo návrh zaslať podkladové materiály predsedom RZ ZMOS s cieľom prerokovať na Regionálnych snemoch ZMOS návrhy ZMOS na zjednodušenie procesov pri implementácii Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 a podkladový materiál k možnému zameraniu komunálnej reformy. 

Predsedníctvo ZMOS konštatovalo, že  legislatívne zmeny v mýtnom systéme od  01.01.2014 majú priaznivý dopad na cesty druhej a tretej triedy a obyvateľov miest a obcí. Zároveň neodporučilo  podporiť aktivitu obchodného reťazca Lidl – „ Ekohra“ ;

 

M. Bujňáková


Vytvorené: 17. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2018 14:42
Autor: