Navigácia

Obsah

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Združenie miest a obcí Žitného ostrova (ďalej len ZMOŽO) so sídlom v Dunajskej Strede je dobrovoľným záujmovým združením na presadzovanie postavenia a práv miest a obcí Žitného ostrova s ohľadom na ich osobné postavenie a záujmy a potreby občanov týchto miest a obcí.

ZMOŽO bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 11. septembra 1992 v Dunajskej Strede a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Združenie plní najmä tieto úlohy:

  1. Zjednocuje postup obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv.
  2. Organizuje a uskutočňuje stretnutia zástupcov samosprávnych orgánov obcí.
  3. Na požiadanie obcí vykonáva koordináciu pri zabezpečovaní a riešení regionálnych problémov.
  4. Aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem týkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí a predkladá iniciatívne návrhy na riešenie prípadných sporných otázok.
  5. Vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozp. hospodárenia, spracovania kompetencií rozvoja sídel a regiónov, atď.
  6. Napomáha pri vytvorení podmienok na spoločné podnikanie, výstavbu a prevádzku spoločných zariadení.
  7. ZMOŽO obhajuje záujmy a práva svojich členov - v prípade potreby na justičných orgánoch - a predkladá svoje stanoviská a návrhy riešenia problémov zastupiteľským zborom a štátnym inštitúciám.

Z jednotlivých okresov je zastúpenie miest a obcí v ZMOŽO nasledovné: Dunajská Streda - 67, Komárno - 34, Galanta - 5, Šaľa 2 a Senec - 1.

Riadnymi členmi ZMOŽO sú fyzické osoby - v danom čase pôsobiaci starostovia obcí a primátori miest Žitného ostrova a okolia. Riadnymi členmi môžu byť aj právnické osoby - obce a mestá Žitného ostrova a okolia.