Navigácia

Obsah

V zmysle novely zákona o správnych poplatkoch, ktorá patí od 1.októbra 2012 sa zmenili niektoré správne poplatky

Typ: ostatné
V zmysle novely zákona o správnych poplatkoch, ktorá patí od 1.októbra 2012 sa zmenili niektoré správne poplatky

Položka

do 30. septembra

od 1. októbra

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise

0,50 eura

1,50 eura

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu

3 eurá

5 eur

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte

3 eurá

5 eur

Výpis z registra trestov

3 eurá

4 eurá

Výpisy z matriky z knihy manželstiev či úmrtí alebo narodení

1,50 eura

5 eur

Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom

165,50 eura

250 eur

Osvedčenie o získanej špecializácii pre zdravotníkov, ktorí chcú ísť pracovať do zahraničia

99,50 eura

250 eur

Udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov

663,50 eura

700 eur

Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva

16,50 eura

65 eur

Návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov

16,50 eura

33 eur

Vydanie stavebného povolenia na rodinný dom

33 eur

1 000* eur

Dodatočné povolenie stavby

dvojnásobok**

trojnásobok

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

16,50 – 100*** eur

33 – 500 eur

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre fyzické osoby

6,50 eura

35 eur

Vykonanie poľovníckej skúšky

6,50 eura

50 eur

Poznámky: *v závislosti od obostavaného priestoru stavby; **sadzby platnej pri včas vydanom stavebnom povolení; ***podľa obostavaného priestoru stavby
ZDROJ: http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/74722-vybavovanie-na-uradoch-stoji-viac/


Vytvorené: 16. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 16. 11. 2017 16:28
Autor: